Ngày .. tháng… năm. không biết từ bao giờ cái ước mơ có được của hàng cà phê Việt lại luôn tâm niệm trong ước mơ của mình, cuộc sống xô đẩy tôi từ một đứa học ngành Viêt Nam Học rồi lại trở thành một hdv cho tới một đứa đi làm đi làm …

Me thái ngào đường ớt cay